algemene voorwaarden

  1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: Daniel Wamelink handelend onder de naam van Printonic, gevestigd te Aalten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90597281.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Ondernemer een overeenkomst aangaat of beoogt aan te gaan.

Producten: de door de Ondernemer ontworpen, vervaardigde en verkochte producten, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, prototypes, en fysieke producten.

 

  1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten van de Ondernemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijkende voorwaarden van de Klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover de Ondernemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

  1. Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende de in de aanbieding aangegeven termijn, of bij gebreke daarvan, gedurende 14 dagen na de datum van de aanbieding.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst bij de Ondernemer en de Ondernemer deze bestelling schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 

  1. Prijs en Betaling

4.1. De prijzen van de Producten zijn vermeld in euro's en zijn inclusief btw en eventuele andere heffingen, tenzij anders aangegeven.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

  1. Levering en Eigendom

5.1. Levering van de Producten geschiedt op het adres zoals door de Klant opgegeven bij de bestelling, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Het risico van beschadiging en verlies van de Producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

5.3. De eigendom van de Producten gaat pas over op de Klant nadat de volledige betaling van de Producten heeft plaatsgevonden.

 

  1. Intellectueel Eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten en ontwerprechten, met betrekking tot de door de Ondernemer verstrekte ontwerpen en Producten, blijven te allen tijde eigendom van de Ondernemer.

6.2. Het is de Klant niet toegestaan om de ontwerpen en Producten te kopiëren, reproduceren, verspreiden, of op enige andere wijze te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Ondernemer.

 

  1. Aansprakelijkheid

7.1. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de Ondernemer.

 

  1. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen tussen de Ondernemer en de Klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

Onze overtuiging

Bij Printonic creëren we niet alleen gitaren; we maken muzikale meesterwerken die de kracht van 3D-printen omarmen. De combinatie tussen muziek en geavanceerde technologie heeft ons geleid tot de spannende wereld van volledig zelfontworpen 3D-geprinte gitaren.